CetusPřehledný systém pro dodavatele zboží

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Tomáš Třeček, se sídlem Plzenecká 41, Plzeň 326 00, identifikační číslo: 71922652, zapsaném v živnostenském rejstříku (dále jen "poskytovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na internetové adrese http://cetus.treca.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese http://cetus.treca.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  3. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Pro objednání zboží vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  2. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  3. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa uživatele“).
  4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele, vystavením faktury ve výši jedné měsíční platby poskytovatelem a jejím odesláním (elektronicky) uživateli a úhradou první faktury uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře.
  5. Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli dodávku a licenci k provozování a užití systému Cetus.
  6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.
 4. CENA PRONÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu pronájmu systému Cetus a případné náklady spojené s dodávkou dle smlouvy uživatel uhradí poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele uvedený na faktuře, nebo vkladem na tento účet;
  2. Uživatel provádí úhrady vždy na základě elektronických faktur zaslaných poskytovatelem, se splatností 10 dnů ode dne vystavení.
  3. Uživatel je povinen provádět úhradu faktury společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet uvedený na faktuře.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
 5. TRVÁNÍ SMLOUVY
  1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.
  2. Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Pokud se strany nedohodnou jinak, nebo jedna strana písemně neoznámí druhé straně, že již nemá zájem na pokračování smlouvy, a to nejpozději 2 měsíce před jejím ukončením, platí, že se po uplynutí této doby se smluvní vztah stran mění na smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou.
  3. K ukončení smlouvy dojde:
   1. na základě dohody stran o ukončení smlouvy,
   2. nebo písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak, výpověď však nemůže být dána v případě, že smlouva je uzavřena na dobu určitou dle odst. 5.2.,
   3. nebo v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak.
  4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:
   1. prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
   2. nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
   3. nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
   4. nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
   5. nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Uživatel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny poskytovatele.
  2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel nájemní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) uživateli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit nájemní cenu v hotovosti.
  4. Uživatel bere na vědomí, že pokud byl systém uživateli již pronajat a zpřístupněn, vzniká poskytovateli vůči uživateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení nájemní ceny.
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Po obdržení platby je poskytovatelem umožněn uživateli přístup do administrátorského rozhraní systému Cetus, o čemž je uživatel vyrozuměn e-mailem.
  2. Uživatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je uživatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Uživatel je povinen vytknout vady dodávky nejpozději dva dny po oznámení o jejím zprovoznění.
  3. Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence (licenčních poplatků) uděluje poskytovatel uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:
   1. licence se sjednává jako licence nevýhradní,
   2. uživateli je licence udělována po uhrazení zálohy na dobu jednoho měsíce a po uhrazení měsíční splátky je mu každý měsíc prodloužena o 1 kalendářní měsíc, strany se mohou dohodnout na jiné délce licence,
  4. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce je oprávněn pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.
  5. Autorská práva k dodanému produktu, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob.
 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
  2. Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro poskytovatele z tohoto závazkového vztahu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
  3. V případě, že věc při převzetí uživatelem není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má uživatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku uživatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud uživatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Práva uživatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje uživatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny.
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Uživatel je povinen před uzavřením smlouvy vyzkoušet systém zkušebním přihlášením, které je k dispozici zdarma, a seznámit se s jeho funkcemi.
  2. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
  4. Poskytovatel není ve vztahu ke uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
  5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových sms bran operátorů, které SMS posílač Treca ke své funkci používá.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.
  4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
  8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.
 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Plzenecká 41, Plzeň 326 00, adresa elektronické pošty podpora@treca.cz.